การสังเกตอาการเป็นสัด (Heat Detection) | Thai Livestock | วัว
   
  • Visitor Count: 19,370