กำหนดการฝึกอบรมเกษตรกร “การเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ดเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 29 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

กำหนดการฝึกอบรมเกษตรกร
“การเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ดเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”

ภายใต้โครงการวิจัย การเลี้ยงชะมดเช็ดจากโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสู่ภาคเกษตรกรรม

วันที่ 24-26 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารโสภณ ดำนุ้ย สวนสัตว์เชียงใหม่

ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

และ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 มกราคม2556
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น. พิธีเปิดการอบรมดำเนินรายการโดย น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์
กล่าวต้อนรับ โดย นายธนภัทร พงษ์ภมรผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
กล่าวรายงานโดยผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์
กล่าวเปิดการฝึกอบรมโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
09.30–10.00 น. แนวทางการใช้ประโยชน์สัตว์ป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
โดย นายสัตวแพทย์สุเมธกมลนรนาถผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ วิจัย และการศึกษา
10.00 – 10.30น. การเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ดในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ
“อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของการเลี้ยงชะมดเช็ด”
โดยนางสาวจารุณี ไชยชนะ และสพ.ญ.ดร.อัมพิกา ทองภักดี
10.30– 10.45น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-11.30 น. เคล็ดลับการเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ดให้สำเร็จ
โดย นายธีรพงศ์ ณะกาศและนางสาวรุ่งลาวัลย์ แสงสุริย์สวนสัตว์เชียงใหม่
11.30 – 12.00 น. การจัดการสุขาภิบาล และสุขภาพ พื้นฐานสำคัญของการเลี้ยงชะมดเช็ด
โดย นายสัตวแพทย์เทวราช เวชมนัสสวนสัตว์เชียงใหม่
12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30น. เสวนา“ทิศทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากชะมด-อีเห็นและกฎหมายเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงชะมดเช็ด”
- อนาคตไขชะมดไทยสู่ตลาดโลก
- อนาคตธุรกิจกาแฟชะมด(อีเห็น)(นายสุรเชษฐ์ ยศสุนทร จากไร่กาแฟคุณหญิง)
- กฎหมายเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงชะมดเช็ด (เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ)
ดำเนินรายการโดย นางสาวศรีสุดา เพ็งสมบัติ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจจากฐานชีวภาพ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

14.30 – 14.45น. พักรับประทานอาหารว่าง (กาแฟชะมด)
14.45 -16.30 น. ตอบข้อซักถาม

วันที่ 25มกราคม 2556
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 –12.00 น. เดินทางไป ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่(รับประทานอาหารว่างระหว่างเดินทาง)
12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. แนะนำฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น
13.30 – 15.00น. เยี่ยมชมโครงการเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ด ในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ
บ้านดงเย็น
15.00 – 15.15น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 17.30 น. เดินทางกลับ

วันที่ 26มกราคม 2556
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 –10.45 น. เดินทางไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
10.45-11.00 น. รับประทานอาหารว่าง
11.00 –12.00 น. เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
12.00 –13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ต่อ)
15.30 – 15.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 17.30 น. เดินทางกลับ

หมายเหตุ กำหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 29 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

ประสานงาน นางสาวจารุณี ไชยชนะ, นายธีรพงศ์ ณะกาศ, นางสาวรุ่งลาวัลย์ แสงสุริย์
โทรศัพท์ 053-222479 โทรสาร 053-222479 ต่อ 18
e-mail:

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

Counter

  • Visitor Count: 179,369